VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI Purivera s.r.o.


[vydané podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)]

I. Úvodné ustanovenia Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Purivera s.r.o. [ďalej len „VOP“] upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy, kde na jednej strane ako predávajúci vystupuje spoločnosť Purivera s.r.o., M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov, IČO: 52 927 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48334/V a na druhej strane vystupuje ako kupujúci fyzická osoba – nepodnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba.

II. Význam pojmov

III. Postup pred uzavretím Kúpnej zmluvy

V. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúcim

VI. Záručné podmienky
Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

VII. Informácie o alternatívnom riešení sporov

VIII. Ochrana osobných údajov

IX. Osobitné ustanovenia týkajúce sa kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi

X. Práva duševného vlastníctva

XI. Záverečné ustanovenia