REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI Purivera s.r.o.

[vydaný podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)]

I. Úvodné ustanovenia Tento Reklamačný poriadok spoločnosti Purivera s.r.o. [ďalej len „RP“] upravuje právneho vzťahy medzi Predávajúcim, spoločnosťou Purivera s.r.o., M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov, IČO: 52 927 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48334/V [ďalej len „Predávajúci“] a Kupujúcim – fyzickou osobou nekonajúcou v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, teda Spotrebiteľom [ďalej len „Spotrebiteľ“] týkajúce sa postupu pri uplatňovaní vád Tovaru nadobudnutého Spotrebiteľom od Predávajúceho. Tento RP sa nevzťahuje na právne vzťahy vzniknuté z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom.

II. Zodpovednosť Predávajúceho Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, Predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pri použití Tovaru uvádza alebo, pre ktorý sa Tovar obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady ak: si Spotrebiteľ vadu spôsobil sám; spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru o vade Tovaru vedel a bola mu na Tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava; ak ide o zjavné vady Tovaru a Spotrebiteľ tieto vady nevytkol pri preberaní Tovaru; reklamácia Spotrebiteľa odporuje povahe Tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti Tovaru; ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti Tovaru; spôsobené neoprávneným zásahom Spotrebiteľa alebo inej osoby na Tovar, alebo jeho súčasť; ide o vady Tovaru vo forme darčekov, ktoré Spotrebiteľ obdržal bezplatne. Kupujúci je povinný pri používaní Tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie Tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a užívať Tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

III. Postup pri uplatnení reklamácie Ak sa vyskytne na zakúpenom Tovare vada, Spotrebiteľ má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Reklamáciu môže Spotrebiteľ uplatniť písomne na kontaktnej adrese Predávajúceho uvedenej na Webe Predávajúceho alebo prostredníctvom e mailu uvedeného na Webe Predávajúceho. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie, kontaktné údaje Spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e mail, telefonický kontakt a IBAN, a doklad o kúpe Tovaru – faktúra. Reklamovaný Tovar je možné zaslať Predávajúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom kuriérskej služby. Predávajúci odporúča, aby Spotrebiteľ zásielku poistil. Zásielky zasielané na dobierku Predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu; doručenie reklamovaného Tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady. O prijatej reklamácií Predávajúci Kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký Tovar je reklamovaný, kedy a kde bol Tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol Tovar zakúpený. Toto potvrdenie Predávajúci bezodkladne zašle Kupujúcemu na e mail alebo adresu uvedenú Kupujúcim v oznámení o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné reklamačný list doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie. Ak kupujúci reklamuje vadu Tovaru, Predávajúci reklamáciu riadne preverí a reklamáciu vybaví ihneď; v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

IV. Lehota na uplatnenie reklamácie Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom, ak na Tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca Tovaru poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, Predávajúci nesmie túto dobu skrátiť. V prípade potravinového tovaru je záruka v trvaní do dátumu spotreby uvedeného na obale Tovaru. V prípade ak je predmetom Kúpnej zmluvy použitý Tovar, záručná doba je 12 mesiacov od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Predávajúci nevydáva osobitné záručné listy, ak o to nepožiada Spotrebiteľ. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o kúpe Tovaru, ktorý postačuje k vybaveniu reklamácie Spotrebiteľa. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného Tovaru za Tovar bez vád, plynie pre nový Tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia nového Tovaru alebo odo dňa, kedy bol Spotrebiteľ povinný si Tovar po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. Ak nie je reklamácia uplatnená Spotrebiteľom v rámci záručnej doby, práva Spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady zanikajú. Záručná doba sa nevzťahuje na Tovar podliehajúci rýchlej skaze. Pri Tovare podliehajúcom rýchlej skaze je Spotrebiteľ povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady najneskôr nasledujúci deň po prevzatí Tovaru, inak práva zanikajú. V prípade, ak si Spotrebiteľ po vybavení reklamácie ani napriek opakovanej výzve Predávajúceho nevyzdvihol Tovar, je Predávajúci oprávnený tento Tovar ďalej predať. Pokiaľ po uskutočnení tohto postupu zo strany Predávajúceho Spotrebiteľ vyzve Predávajúceho na vydanie Tovaru, Predávajúci Spotrebiteľovi uhradí sumu, za ktorú tento Tovar predal, po odpočítaní primeraných nákladov spojených so skladovaním a predajom Tovaru.

V. Práva Spotrebiteľa V prípade, ak Predávajúci uzná oprávnenosť reklamácie Spotrebiteľa, vzhľadom na špecifickú povahu Tovaru [zloženie tovaru a dobu spotreby], postupuje Predávajúci výmenou vadného Tovaru za Tovaru bezvadný, pokiaľ to Spotrebiteľovi nespôsobí neprimerané ťažkosti. V prípade, ak nie je možné vybaviť reklamáciu výmenou Tovaru, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude mu zo strany Predávajúceho vrátená kúpna cena, a to do 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy na IBAN uvedený Spotrebiteľom v oznámení o uplatnení reklamácie. Ak ide o veci použité, v prípade oprávnenosti reklamácie má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. O výške tejto primeranej zľavy rozhodne Predávajúci v oznámení o vybavení reklamácie a táto suma bude Spotrebiteľovi uhradená do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vybavení reklamácie Spotrebiteľovi, a to na IBAN uvedený Spotrebiteľovi v oznámení o uplatnení reklamácie.. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci písomné potvrdenie, ktoré obsahuje údaje Spotrebiteľa, dátum, kedy sa reklamácia prijala, aký Tovar bol reklamovaný, kedy a kde bol Tovar zakúpený, popis vady, dátum vybavenia reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie: v prípade uznania opodstatnenosti reklamácie a vybavenia reklamácie výmenou vadného Tovaru za bezvadný Tovar zašle Predávajúci potvrdenie o vybavení reklamácie Spotrebiteľovi spolu s novým Tovarom na adresu Spotrebiteľa uvedenú v oznámení o uplatnení reklamácie; v ostatných prípadoch zašle Predávajúci oznámenie o vybavení reklamácie na e mail Spotrebiteľa uvedený v oznámení o uplatnení reklamácie.