PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU Purivera s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia a význam niektorých pojmov Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Purivera s.r.o. [ďalej len „Podmienky“] upravujú spôsob, akým spoločnosť Purivera s.r.o., M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov, IČO: 52 927 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 48334/V [ďalej len „Spoločnosť“] spracúva osobné údaje fyzických osôb [ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „Dotknuté osoby“] za účelom poskytovania služieb, spočívajúcich v predaji a distribúcii výživových doplnkov a kozmetických produktov prostredníctvom webovej stránky http://purivera-purodone.com/sk/,http://purivera-purodone.com/new/sk/, http://nutrivix.rs/porucivanje/sk/ [ďalej len „Web“], ako aj prostredníctvom ďalších prostriedkov komunikácie na diaľku. Spoločnosť zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES [ďalej len „GDPR“] a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení [ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“]. Spoločnosť prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. „Osobné údaje“: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. „Spracúvanie osobných údajov“: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

II. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osôb. doba uchovávania osobných údajov

table


III. Sprístupnenie osobných údajov tretím osobám a cezhraničný prenos osobných údajov


IV. Práva Dotknutých osôb


V. Používanie Cookies


VI. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov


VII. Záverečné ustanovenia